Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

taxonomy - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sửa lại như sau<?php$_terms = get_terms( array('category-film') );foreach ($_terms as $term) : ... ;  endif;    wp_reset_postdata();endforeach;?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể dùng hàm get_terms để lấy ra list custom taxonomyhttp://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_terms $terms = get_terms( 'my_taxonomy' ... } echo '</ul>'; }
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn có thể kiểm tra: <?php if ( current_user_can( $taxonomy->cap->edit_terms ) ) : ?>Code này để hiển thị Add ...   ),        )    );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Mình đã sửa lại code của bạn, bạn tham khảo và lưu lại để dùng nhé:function get_taxonomy_food_tags( $taxonomy = ' ... Code hiển thị:echo get_taxonomy_food_tags( 'food_tag' );  
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để lấy ra các term ID trong đó, bạn sử dụng use get_the_terms() và wp_list_pluck() như sau:if ( $terms = ... ;   $term_ids = wp_list_pluck( $terms, 'term_id' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng get_post như sau:$parents = get_posts(    array(        'posts_per_page' => -1, ... ),        ),    ));
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy được desciptions của Custom Taxonomy, bạn tham khảo đoạn code sau://to get all the terms for ...   echo term_description( $term->term_id, 'ABC_ABC' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử sử dụng cách sau, dùng Foeach duyệt qua tất cả các post ID, và kiểm tra nếu chúng chưa có taxonomy thì thêm vào ... append the term, do not replace        );}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, bạn thử thay thế với đoạn code sau xem nhé:function wpfs_save_tax( $term_id ) {    ... update_option( '_featured_tax', $featured_tax );}Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau để làm được điều đó<?php$categories = get_terms('taxonomy_name', 'orderby=count&order= ... <?php endforeach; ?><?php endforeach; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chào bạn, điều này phụ thuộc vào cách theme của bạn xử lý trang Taxonomy. Bạn có thể tham khảo link sau ... thông tin.https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-hierarchy/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, code của bạn đang có vấn đề vì chưa lấy ra được custom post type, và bạn sử dụng in_termI() là không ... // Do something if our condition is true}Chúc bạn thành công.
+1 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn có thể code theo hướng:- lấy hết tax ra 1 array- foreach lấy từng sort_order tương ứng, tạo array theo format ... sao :D https://wordpress.org/plugins/custom-taxonomy-order-ne/
+1 phiếu
1 câu trả lời
: Để kiểm tra một ID là custom taxonomy hay category bạn kiểm tra is_taxonomy($taxonomy); và is_category($category); thử xem.
0 phiếu
1 câu trả lời
: Để kiểm tra xem một taxonomy có term con hay không, bạn có thể sử dụng function get_term_children, ví dụ như sau:<? ... ;   // The term has no children  } }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Thêm nút RSS Subscription vào Tag ArchivesBạn mở tập tin tag.php trong thư mục theme và thêm đoạn mã sau vào  ... /a></p></div>'; ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
metoo: Đầu tiên, để lấy thông tin của một taxonomy bạn dán đoạn mã sau vào ... thông tin khác của taxonomy như:term_idterm_groupterm_taxonomy_iddescriptionparentcount 
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để đăng ký taxonomy cho page bạn chỉ cần sử dụng đoạn code sau vào trong file functions.php của theme đang dùng ... ;  )        );}
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Để thiết lập một custom post type thành taxonomy, bạn có thể sử dụng plugin CPT-onomies: https://wordpress.org/plugins/cpt-onomies/
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Chào bạn,Để vô hiệu hóa post editor đối với một taxonomy bạn có thể thêm đoạn code sau vào tập tin function.php (ở đây ...  }  });} // endif(is_admin)Chúc bạn may mắn!

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...