Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

post - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
: thử chuyển hết theme + plugin về dạng mặc định xem có bị ko ?
0 phiếu
1 câu trả lời
saosangmo: Chắc ko phải dùng plugin post notification đâu, là do hosting của bạn chưa ok thôi.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sửa lại như sau<?php$_terms = get_terms( array('category-film') );foreach ($_terms as $term) : ... ;  endif;    wp_reset_postdata();endforeach;?>
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: ko rõ yêu cầu của bạn, mình đoán bạn muốn khi kéo xuống cuối bài tự load post tiếp theo như news.zing.vn bạn có thể thử plugin https://wordpress.org/plugins/infinite-transporter/
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo cách sau function get_unique_post_meta_values( $key = '', $type = 'post', $status = 'publish' ) ... var_dump( $unique_values ); ?></pre><?php  
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Đây là hiện tượng bình thường của WordPress, không phải lỗi đâu bạn. Thỉnh thoảng sẽ có thời điểm wp-cron không được kích hoạt ... đã bị nhỡ lịch sẽ tự động được publish ngay lúc đó.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể dùng $post->post_content thay cho get_the_content(), ví dụ:global $post; ... $unfiltered_content );// Output filtered contentecho $filtered_content;
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng date_query như sau$args = array (    'post_type'        ... ;   ));$query = new WP_Query( $args );
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn thử add code sau vào file functions xem sao.function wpse202681_save_post_action($post_id, $post_object, $update) {  ... 'save_post', 'wpse202681_save_post_action', 10, 3 );
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn có thể thay thế với đoạn code sau:<?phpif ( $cms_pl_pages->have_posts() ){    $content = '< ... end .cms-pl-gallery -->';}wp_reset_postdata();return $content;
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sửa lại cách tính toán $end, $start như sau:$page  = max( 1, get_query_var( 'paged' ) );$ppp ... ) + 1;$end   = $start + $wp_query->post_count - 1;
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo tại đây:http://wordpress.taisao.vn/3980/loai-edit-view-trash-quick-edit-links-ben-trong-post-admin-nhu 
0 phiếu
2 câu trả lời
hanhdo205: bạn dùng jetpack đi, dễ dàng hơn bao giờ hết, không cần SMTP, không cần cấu hình gmail hay gì cả...
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: bạn thử sử dụng đoạn code sau: function amin_show_expire(){  global $wpdb;  $result = $wpdb->get_results("SELECT ... "CUSTOM", thay lại với Custom Post Type của bạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpfunction remove_post_columns($defaults) {  unset($defaults['comments']) ... $defaults;}add_filter('manage_posts_columns', 'remove_post_columns');
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Thử chèn code này vào function.php   add_filter('manage_posts_columns', 'posts_columns_id', 5);    ...    echo $id;    }}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpadd_filter('manage_posts_columns', 'column_order');function column_order($columns) {  $n_columns = ... : Tên cột bạn muốn chuyển tới trước nó
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn đoạn code này vào function.php function wcount(){ ob_start(); the_content(); $content = ob_get_clean(); ... ; } Chèn đoạn code vào nơi muốn hiển thị echo wcount();
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Có 2 cách sau, bạn có thể tham khảo nhé:if (have_posts()) {  while (have_posts()) {    the_post(); ... echo '##endotherposts';    }    break;  }}
+1 phiếu
1 câu trả lời
: Chào bạn, bạn có thể kiểm tra trước khi lòng lặp của bạn hoạt động, bạn thử xem đoạn code mình sửa dưới đây nhé:$args ... ; endwhile;    echo '</div><br>';endif;

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...