Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

excerpt - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn đã nhầm 1 số cú pháp khi tùy chỉnh, bạn có thể sửa lại như saufunction content( $limit ) {    ... $content );    }    return $content;}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Nếu bạn đã lấy ra được nội dung, bạn sử dụng cách thay thể đường link như sau:$content= preg_replace('/<a href=\"(.*?)\">(.*?)<\/a>/', "", $text);
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Chèn code này vào functions.phpadd_action('admin_head', 'excerpt_textarea_height');function excerpt_textarea_height() {      ... ;/style>        ';}
0 phiếu
1 câu trả lời
phuthinhbkdn: Bạn thử chèn code này vào function.phpfunction page_excerpt() {   add_post_type_support('page', array('excerpt')); } add_action('init', 'page_excerpt');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo ra một excerpt bên ngoài vòng lặp của WordPress, bạn có thể tham khảo đoạn code sau đây ... , $excerpt_more );}add_filter('wp_trim_excerpt', 'rw_trim_excerpt');?>
0 phiếu
3 câu trả lời
lampd: Bạn tham khảo thêm cách sau:function new_excerpt_more($more) {        global $post;   ... ;   add_filter('excerpt_more', 'new_excerpt_more'); 
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn dùng plugin này tạo custom field và gán nó cho nhứng CPT cụ thể nhé:https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để giới hạn kí tự, bạn sử dụng theo cách sau:echo wp_trim_words( get_the_content(), 100 ); // post contentecho ... có thể thay đổi nó theo ý thích.Chúc bạn thành công!
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng cách kiểm tra giá Custom Field như ví dụ sau:<?php if (have_posts()) :  ... add code vào loop của  single.php, hoặc index.php nhé.
0 phiếu
2 câu trả lời
hungdq1708: Bạn tham khảo thêm nhé http://wordpress.taisao.vn/1154/giam-do-dai-phan-excerpt-trong-post-editor
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để chèn sẵn Excerpt khi tạo post, bạn sử dụng functions sau nhé:function wps_excerpt_content( $content ) {        ... ;Bạn thay thế với nội dung mà bạn muốn nhé, 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn tham khảo function sau nhé, và thay thế bằng những từ mà bạn muốn thay thế:function replace_text_wps($text) ... ', 'replace_text_wps');add_filter('the_excerpt', 'replace_text_wps');
+2 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể dùng đoạn code sau nhé: <?php    $my_excerpt = get_the_excerpt();    ...    the_excerpt();     } ?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn có thể xóa metabox post excerpt như sau:function remove_default_excerpt_metabox() {remove_meta_box( ' ... );}add_action('admin_menu','remove_excerpt_metabox');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ thẻ P sau khi lấy Excerpt bằng get_the_excerpt(), bạn có thể dùng strip_tags như sau:< ... (get_the_excerpt());    echo $excerpt; ?>
+1 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn có thể sử dụng code để tạo bộ đếm ký tự cho excerpt. Ví dụ:function excerpt_count_js(){ if ('page' != ... -new.php', 'excerpt_count_js');Code này thêm vào file functions.php.
0 phiếu
2 câu trả lời
ThanhHoa Plus: Bạn copy đoạn code này vào trong file function.php nhé add_action( 'add_meta_boxes', array ( 'T5_Richtext_Excerpt', 'switch_boxes' ) ); /** * ... , $str ); } }
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: Nếu muốn thêm chức năng Excerpt cho Page giống như Excerpt của Post thì bạn thử chèn đoạn code ...  add_post_type_support( 'page', 'excerpt' );}
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Để giảm độ dài phần excerpt trong post editor bạn có thể sử dụng đoạn code sau:<?phpfunction new_excerpt_length ... return 20;}add_filter('excerpt_length', 'new_excerpt_length');?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để lấy Author Excerpt bạn hãy thêm đoạn code sau vào file functions.php<?php// Paste the code below to the ... ('author_excerpt')){echo author_excerpt();} ?>  

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...