Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-post-type - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn custom Class vào trong Custom Post, bạn có thể tham khảo cách làm sau:add_filter('post_class', ... = $classes + $additional_classes;    return $classes;});
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để search cho Custom Posts Type của bạn, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:<input type="hidden" name=" ... submit" id="searchsubmit" value="Search" /></form> 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn các category của những custom post type vào Archives bạn thử tham khảo ... ( 'pre_get_posts', 'category_set_post_types' ); ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để lấy các post của một custom post type, bạn có thể tham khảo đoạn code sau:<?php     ...         }    ?>
0 phiếu
1 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, với Custom Post Type bạn cần phải sử dụng filter post_type_link, vì post_link chi dành cho post bình thường.
0 phiếu
2 câu trả lời
Nguyễn Viết Vinh: Bạn có thể dùng đoạn code này để thêm class ở body .add_filter( 'body_class','my_body_classes' );function my_body_classes( ... ';    }    return $classes;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng query sau:$args = array(   'post_type' => 'totem',   'posts_per_page' => -1, ... ,   'order' => 'ASC');Chúc bạn thành công.
0 phiếu
2 câu trả lời
Ngô Gấu: Bạn lúp kiểu gì mà ra các bài viết thuộc các post type khác nhau vậy?
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, code của bạn đang có vấn đề vì chưa lấy ra được custom post type, và bạn sử dụng in_termI() là không ... // Do something if our condition is true}Chúc bạn thành công.
0 phiếu
2 câu trả lời
: Bạn thử code này:function add_custom_types_archive( $query ) {if( is_category() || is_tag() && empty( ...   }}add_filter( 'pre_get_posts', 'add_custom_types_archive' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, về vấn đề add Start date, End date, Event Location vào Custom Post Type này, mình chưa làm, nhưng cũng có ... ', true);    echo $eventdate;}Chúc bạn thành công.
0 phiếu
1 câu trả lời
tamnt: WordPress có hỗ trợ chức năng Import và Export đó bạn. Để import hoặc export dữ liệu, rất đơn giản, bạn chỉ cần vào Tools > ... tất bạn sẽ có được cơ sở dữ liệu của Custom post type.
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để tạo Custom Post Type mới, bạn tham khảo code sau, add vào functions.php nhé:function ... ;sẽ hiển thị trong phần Posts trong Dashboard của WordPress.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn để đếm toàn bộ posts, pages, comments and custom post types, mình có code mẫu như sau, bạn thử dùng nhé ... total: <? echo $n_comments_total; ?></li></ul>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để Add tag selection vào custom post type, bạn dùng fuction sau nhé:function reg_tag() {      ... , 'CUSTOM_POST_TYPE');}add_action('init', 'reg_tag'); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Bạn tham khảo code sau nhé:function reg_cat() {         register_taxonomy_for_object_type('category','CUSTOM_POST_TYPE');}add_action('init', 'reg_cat');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn hãy thử Code sau nhé, add vào functions.php.function force_type_private($post){    if ($post[' ... "my_post_type'" thành tên custom post type của bạn nhé. 
0 phiếu
1 câu trả lời
quynhpt: Bạn có thể gọi ra danh sách related posts có cùng post mẹ bằng cách sử dụng query sau:$parentpost = wp_get_post_parent_id( ... vào biến post_parent và tên custom post type vào cpt-name
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn không nên dùng query_posts hay custom query, muốn hiển thị projects theo author thì nên dùng pre_get_posts. Ví dụ:< ... 'projects' );     } });

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,148 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...