Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

custom-code - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
2 câu trả lời
ZoomWorld.vn: Bạn có dùng plugin gì làm silder không? vô phần quản lý của nó sẽ có phần cho bạn sửa thôi, Còn nếu tự động của theme thì bạn có thể tìm hiểu hướng dịch theme ra tiếng Việt
0 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: Đúng rồi, bạn có thể ghép 2 items vào 1 div. Vòng lặp thì đơn giản thôi mà, mình viết dạng pseudocode nhéTrước đây ... đơn giản nhất để làm nhiều items / row cho mọi slider. 
0 phiếu
1 câu trả lời
hungltmed: bạn cần viết shortcode đúng chuẩn là return chuỗi kết quả, tức là thay vì echo bạn phải return:function create_shortcode() { return "Hello World!"; }
0 phiếu
0 câu trả lời
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau<div id="primary" class="content-area">    <main id="main" class="site- ... ;   </div>    </div>HTML;}
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy trỏ tới trang index.php như nàyadd_rewrite_rule(    'detail/([^/]*)/([^/]*)/?$',   ... $matches[1]&value2=$matches[2]',    'top');
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Chắc là do thiếu type parameter cho ads_status. Bạn thử sửa lại như này xem:<?php$args = array(  ... ="515"><?phpendwhile; endif;wp_reset_query();?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sửa lại như sau<?php$_terms = get_terms( array('category-film') );foreach ($_terms as $term) : ... ;  endif;    wp_reset_postdata();endforeach;?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng contrycode như sau$ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];$query = @unserialize(file_get_contents('http://ip-api.com/php/' . $ip));$geo = $query['countryCode'];
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thử cách này<?php function remove_xprofile_links() {      global $current_user;    ... ngắn để ẩn nó.hidden-profile {display:none;} 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy tùy chỉnh đoạn code như sau trong file author.php cho ABC và CDE.<?php// get the 'user_post_id' from ... ' ) elseif( $user_type == 'submissions' ) ?> 
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo sử dụng get_post_galleries_images() như saufunction na_get_gallery_image_urls( $post_id, $number = false ) { ...     }    } }
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn cần phải đặt giới hạn cho chúng bằng wp_is_large_network() như nàyadd_filter( 'wp_is_large_network', function( $state, $type, ... ;    return $state;}, 10, 3 )
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn hãy thêm đoạn code dưới đây vào file template bạn muốn hiển thị menu wp_nav_menu( array(    'theme_location' => 'footer_menu',);
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn thử dùng registered_post_type thay cho get_post_types xem thế nào
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể thử cách sau<?php$args = array(    'post_type' => 'note',    ' ... /p><?php    endwhile;}wp_reset_query();?>
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Đó là do tương thích giữa PHP4 với wordpress 4.3. Bạn hãy làm như sau/*** @Agents(s) list widget Class*/if ( ! ... .');parent::__construct('cs_agentlist', 'CS : Agents', $widget_ops);}
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau: Đưa uid vào trong 1 option rồi sử dụng Settings API để tạo 1 trang admin để quản lý option đó.
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể sử dụng wp_generate_tag_cloud để làm được điều đóadd_filter('wp_generate_tag_cloud', 'na_tag_cloud',10,1);function na_tag_cloud($string ... -size:.+pt;'/", '', $string);}
0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể làm như sau <?php if ( $show_date ) : ?>    <span class="post-date"><?php ... <?php endif; ?>Sau đó bạn có thể tùy chỉnh trong widget

3,538 câu hỏi

3,906 câu trả lời

792 bình luận

1,149 thành viên

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...