Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

admin - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
linhdd: Bạn có thể tham khảo 7 admin theme miễn phí sau1. Blue Admin2. Tamed Admin Theme3. Slate Admin ... Reimagined Admin6. Admin Color Schemer7. White Label CMS 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể tham khảo tại đây:http://wordpress.taisao.vn/3980/loai-edit-view-trash-quick-edit-links-ben-trong-post-admin-nhu 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để loại bỏ "Customize" trong admin menu bar, bạn dùng functions sau:add_action( 'wp_before_admin_bar_render', ... ;    $wp_admin_bar->remove_menu('customize');}
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn cần phải khai báo 1 file admin style, và sau đó bạn CSS như bình thường thôi, khai ... custom_wp_admin_css' );}add_action( 'admin_enqueue_scripts', 'load_custom_wp_admin_style' );
+1 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn có thể sử dụng function wp_get_current_user() xem nhé, tham khảo cách sau:function remove_admin_bar_links ... Item của bạn vào nhé.Chúc thành công. 
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn tham khảo đoạn code sau xem sao:   // for pages    add_filter('manage_pages_columns', 'term_columns_id', 5);  ... '', ', ' );       }}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để hiển thị ngôn ngữ khác nhau ở Front-end và Back-end, bạn thử dùng đoạn code sau nhé:<?php//Code này ... return 'en_US';    }    return $locale;}?>
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để chèn trực tiếp một tài khoản Admin từ phpMyAdmin, bạn sử dụng câu lệnh SQL như sau:INSERT INTO  `wp_users` ... (NULL ,  '999',  'wp_user_level',  '10');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào ban, bạn thử đoạn code sau xem sao:add_action( 'init', 'blockusers_wordpress' );function blockusers_wordpress() {    ... ;     }}Add vào functions.php nhé bạn.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thay đổi logo mặc định của WordPress trong Dashboard, bạn thử chèn code sau vào functions.php ... <?php}add_action('admin_head', 'replace_admin_menu_icons_css');?>
0 phiếu
1 câu trả lời
: Bạn dùng code sau để hiển thị $hook_suffix giống như admin notice nhé:add_action( 'admin_notices', 'wps_print_admin_pagehook' ); ... ;/p></div>    <?php}
0 phiếu
1 câu trả lời
: bạn thử dùng code này xem sao:add_filter(  'gettext',  'wps_translate_words_array'  );add_filter(  ' ...  $translated );     return $translated;}
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử dùng đoạn code để tắt tính năng kéo các Metabox : function disable_drag_metabox() {  ... ('postbox');}add_action( 'admin_init', 'disable_drag_metabox' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để add capability vào admin role, bạn sử dụng code sau nhé:$role = get_role( 'administrator' );$role->add_cap( 'cap' ); 
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để thay đổi role names admin bạn sử dụng đoạn code sau, add vào functions.php:function change_role_name() ... ;     }add_action('init', 'change_role_name');
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, để ẩn Post View và Post Preview, bạn có thể sử dụng đoạn code sau, add vào funtions.php: ... posttype_admin_css' );add_action( 'admin_head-post.php', 'posttype_admin_css' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Để remove menu Comments trong admin bar của wordpress, bạn dùng đoạn code sau đây:function remove_comments(){    ... ', 'remove_comments' );Add code vào functions.php nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Được bạn nhé, để đổi text "Set feature image" bạn dùng code sau:function ... ;}add_filter( 'admin_post_thumbnail_html', 'custom_admin_post_thumbnail_html' );
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn thử tham khảo và sử dụng code sau nhé: function favicon4admin() {echo '<link rel="Shortcut Icon" type=" ... thể đặt ảnh theo đúng đường dẫn, hoặc thay đổi lại nhé.
0 phiếu
1 câu trả lời
lampd: Chào bạn, bạn add function sau vào functions.php nhé:function disable_password_reset() {      ...   }add_filter ( 'allow_password_reset', 'disable_password_reset' );

3,532 câu hỏi

3,902 câu trả lời

789 bình luận

1,143 thành viên

Chuyên mục HOT

...