Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tooltip loop woocommerce

0 phiếu
level-2 đã hỏi 1 Tháng 2, 2016 bởi Bùi Anh Mới vào nghề (660 điểm)

Chào các bác, e đang dùng woo để xây dựng web, cần dùng tooltip để show ra exceprt cho sản phẩm khi trỏ chuột vào giống trang http://laptoptcc.com/.
Em sử dụng Stickytooltip, và code như thế này trong vòng lặp archive.nhưng tất cả sản phẩm đều show exceprt của sp đầu tiên. Mong đc các bác giúp đỡ !

<?php

/**

 * The template for displaying product content within loops.

 *

 * Override this template by copying it to yourtheme/woocommerce/content-product.php

 *

 * @author  WooThemes

 * @package WooCommerce/Templates

 * @version 2.4.0

 */

 

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {

}

 

global $product, $woocommerce_loop;

if ( empty( $woocommerce_loop['loop'] ) ) {

$woocommerce_loop['loop'] = 0;

}

if ( empty( $woocommerce_loop['columns'] ) ) {

$woocommerce_loop['columns'] = apply_filters( 'loop_shop_columns', 3 );

}

if ( ! $product || ! $product->is_visible() ) {

return;

}

$woocommerce_loop['loop']++;

 

$classes = array();

if ( 0 == ( $woocommerce_loop['loop'] - 1 ) % $woocommerce_loop['columns'] || 1 == $woocommerce_loop['columns'] ) {

$classes[] = 'first';

}

if ( 0 == $woocommerce_loop['loop'] % $woocommerce_loop['columns'] ) {

$classes[] = 'last';

}

$id = $product->id;

$sticky = 'sticky-'.$id;

?>

<li <?php post_class( $classes ); ?>>

 

<?php do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item' ); ?>

 

<a href="<?php the_permalink(); ?>" data-tooltip="sticky<?php echo $sticky; ?>">

<?php

do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title' );

do_action( 'woocommerce_shop_loop_item_title' );

do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title' );

?>

<div id="mystickytooltip" class="stickytooltip"><div id="sticky<?php echo $sticky; ?>" class="atip" style="width:262px">

<?php echo apply_filters( 'woocommerce_short_description', $post->post_excerpt ) ?>

</div></div>

 

</a>

<?php

do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item' );

 

?>

 

</li>

 

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 2 Tháng 2, 2016 bởi hungltmed Chuyên gia (19,630 điểm)

bạn thử thay:

$post->post_excerpt

bằng

get_the_excerpt()

Chuyên mục HOT

...