Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Lỗi widget khi nâng cấp từ 3.1 lên 4.x.x

0 phiếu
level-1 đã hỏi 6 Tháng 11, 2015 bởi daovthinh

Web em chạy ở phiên bản 3.1 thì ngon, nhưng update 4 thì lỗi widget không get đc id. Không chọn được chuyên mục 

Mọi người cho em hỏi phải sửa chỗ nào mới đc ạ ( Em cảm ơn ạ)

<p>

    <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>">

    <?php _e('Tiêu đề chuyên mục:', $this->localizationDomain); ?>

            <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php echo $title; ?>" /></label>

</p>

<p>

        <label for="<?php echo $this->get_field_id('category'); ?>">

        <?php _e('Chuyên mục:', $this->localizationDomain); ?></label><select  id="<?php echo $this->get_field_id('category'); ?>"  name="<?php echo $this->get_field_name('category'); ?>">
    

         <?php echo '<option value="0" ' .( '0' == $category ? 'selected="selected"' : '' ). '>'. __('All categories', $this->localizationDomain).'</option>';  $cats = get_categories(array('hide_empty' => 0, 'name' =>'category', 'hierarchical' => true));


    foreach ($cats as $cat) {
        echo '<option value="' . $cat->term_id . '" ' .( $cat->term_id == $category ? 'selected="selected"' : '' ). '>' . $cat->name . '</option>';
    } ?>
 

    </select>

</p>

Hỏi bạn bè:

2 Câu trả lời

0 phiếu
level-5 đã trả lời 9 Tháng 11, 2015 bởi saosangmo Có hiểu biết (3,620 điểm)
Có lỗi PHP hay không?
0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 9 Tháng 11, 2015 bởi hungltmed Chuyên gia (19,630 điểm)
không rõ đoạn code bạn lấy từ đâu? bạn nên var_dump hoặc ghi log từng đoạn code để debug ra lỗi từ đâu

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...