Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

get_post_types không chạy với plugin

0 phiếu
level-1 đã hỏi 16 Tháng 10, 2015 bởi Khách

Tôi có 1 code plugin như sau, đã register được các post type nhưng ko đưa được vào plugin. Mọi người xem qua code và chỉ cho tôi biết lỗi ở đâu. Cảm ơn nhiều.

  class MyPlugin

    {

        public static function init() {

        self::load_plugin_textdomain();

        self::register_post_status();

        $pt = MyPlugin::get_post_types();

        //add a column for each post type here

        //add_action and add_filter

        }

        private static function get_post_types()

        {

                return get_post_types( array( 'public' => true ), 'objects' );

        }

    }

add_action( 'init', create_function( '', 'return MyPlugin::init();' ) );

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 16 Tháng 10, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)
Bạn thử dùng registered_post_type thay cho get_post_types xem thế nào

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...