Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Custom Post type không làm việc

0 phiếu
level-1 đã hỏi 1 Tháng 10, 2015 bởi Khách

Tôi có tùy chỉnh 1 custom post type là events.

add_action('init', 'events_post_init');

function events_post_init() {

   register_post_type( 'events',

      array(

         'labels' => array(

            'name' => 'Events',

            'singular_name' => 'Event',

            'add_new' => 'Create new',

            'add_new_item' => 'Create new event',

            'all_items' => 'All events',

            'view_item' => 'View event',

            'search_items' => 'Search events',

            'not_found' => 'No events found',

            'not_found_in_trash' => 'No events found in trash',

            'menu_name' => 'Events',

        ),

        'rewrite' => array(

            array('slug' => 'events')

        ),

        'public' => true,

        'has_archive' => true,

        'show_ui' => true,

        'menu_position' => 6,

        'supports' => array('thumbnail', 'editor', 'title', 'excerpt'),

    )

  );

}

tôi sử dụng 1 template là page-events.php để tạo một page cho phép hiển thị archive khi user truy cập tới page event: /events/. Nhưng tôi không thể tải template để sử dụng. Tôi phải làm thế nào?

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

–1 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 1 Tháng 10, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn hãy đặt lại giá trị has_archive như sau

'has_archive' => false,

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...