Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị RSS, Favorite Twitter vào theme như nào?

+1 phiếu
level-1 đã hỏi 25 Tháng 2, 2015 bởi Khách
mình muốn hiển thị RSS Twitter mà mình yêu thích vào theme  wordpress của mình thì làm cách nào vậy?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

+1 phiếu
level-14 level-power đã trả lời 25 Tháng 2, 2015 bởi lampd Chuyên gia (30,040 điểm) Câu trả lời hay nhất
 
Câu trả lời hay nhất

Để hiển thị RSS Twitter mà mình yêu thích vào website wordpress bạn tham khảo code sau đây xem sao nhé:

<?php
    include_once(ABSPATH . WPINC . '/feed.php');
    $rss = fetch_feed('http://twitter.com/favorites/793830.rss');
    $maxitems = $rss->get_item_quantity(3); 
    $rss_items = $rss->get_items(0, $maxitems);
?>

<ul>
    <?php if ($maxitems == 0) echo '<li>No items.</li>';
    else
    // Loop through each feed item and display each item as a hyperlink.
    foreach ( $rss_items as $item ) : ?>
    <li>
        <a href='<?php echo $item->get_permalink(); ?>'>
            <?php echo $item->get_title(); ?>
        </a>
    </li>
    <?php endforeach; ?>
</ul>

$rss: Bạn sẽ phải thay thế đường dẫn trong biến này bằng đường dẫn đến Favorite Twitter của bạn.

 

 

Chuyên mục HOT

...