Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Custom post type và custom taxonomy không kết nối với nhau

0 phiếu
level-1 đã hỏi 3 Tháng 9, 2015 bởi Khách

Tôi đang tùy chỉnh 1 custom post type và gán cho custom taxonomy nhưng khi tôi truy cập vào trang taxonomy, không có post nào cả. Tôi phải làm thế nào? 

Đây là code tôi sử dụng

function register_cpt() {

    // POST TYPE

    $args = array(

        'label'               => 'Photogallery',

        'supports'            => array( 'title', 'editor',),

        'hierarchical'        => false,

        'public'              => true,

        'show_ui'             => true,

        'show_in_menu'        => true,

        'show_in_nav_menus'   => false,

        'show_in_admin_bar'   => false,

        'can_export'          => true,

        'has_archive'         => true,

        'exclude_from_search' => true,

        'publicly_queryable'  => true,

        'capability_type'     => 'page',

        'taxonomies'                    => array('gallery_cat')

    );

    register_post_type( 'photogallery', $args );

    // TAXONOMY

    $args = array(

        'label'                     => 'Photogallery categories',

        'hierarchical'               => true,

        'public'                     => true,

        'show_ui'                    => true,

        'show_admin_column'          => true,

        'show_in_nav_menus'          => false,

        'show_tagcloud'              => false,

    );

    register_taxonomy( 'gallery_cat', 'photogallery', $args );

    // CONNECTING ...

    register_taxonomy_for_object_type( 'gallery_cat', 'photogallery' );

}

add_action( 'init', 'register_cpt');

Và đây là code sql mình sử dụng để lấy dữ liệu

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID

FROM wp_posts

INNER JOIN wp_term_relationships

ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id)

WHERE 1=1

AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12) )

AND wp_posts.post_type IN ('post', 'page', 'attachment') //     !!!!!!!

AND (wp_posts.post_status = 'publish'

OR wp_posts.post_author = 1

AND wp_posts.post_status = 'private')

GROUP BY wp_posts.ID

ORDER BY wp_posts.post_date DESC

LIMIT 0, 10

 

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 3 Tháng 9, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn nên sửa lại như này trong custom code của bạn.

'exclude_from_search' => false,

Chuyên mục HOT

...