Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Custom post type trên widget

0 phiếu
level-1 đã hỏi 20 Tháng 8, 2015 bởi Khách

Tôi đang tùy chỉnh một widget để hiển thị dữ liệu từ 1 custom post type tuy nhiên trên trang chủ của tôi, mã WP_Query không hiển thị gì cả.

Đây là code tùy chỉnh widget

public function widget( $args, $instance ) {

        // extract the widget arguments

        extract( $args );

        $testimonial = $instance['testimonials'];

        $options = $instance['options'];

        // If All option selected display all testimomials

        if ( $options == 'All' ) {

        $args = array ( 'post-type' => 'testimonials',

                        'post_status' => 'publish',

                        'posts_per_page' => 20,

                        'orderby' => 'title',

                        'order' => 'ASC'

            );

        // else only display the selected testimonial

        } else {

            $args = array( 'post-type' => 'testimonials',

                            'post-status' => 'publish',

                            'post_per_page' => 20,

                            'orderby' => 'title',

                            'order' => 'ASC',

                            'post__in' => $testimonial );

        }

        $my_query = new WP_Query( $args );

?>

    <div id="rotate">

        <!-- WordPress Loop -->

        <?php if ( $my_query->have_posts() ) : while( $my_query->have_posts() ) : $my_query->the_post() ?>

                <p> <!-- echo the testimonial content, trim white space and strip out any unwanted html tags -->

                    "<?php echo trim( strip_tags( get_the_content() ) ); ?>"<br/>

                    <!-- print out the company name -->

                    <span><?php the_title(); ?></span>

                </p>

        <?php endwhile; endif;

        // reset WP query, restores $wp_query and global post data to original main query 

        wp_reset_query(); ?>

    </div>

<?php   }

Đây là code register post type

register_post_type( 'testimonials',

    array(

        'labels' => array(

            'name' => __( 'Testimonials' ),

            'singular' => __( 'Testimonial' ),

            'add_new_item' => __( 'Add New Testimonial' ),

            'edit_item' => __( 'Edit Testimonial' )

            ),

        'public' => true,

        'has_archive' => true,

        'menu_position' => 20,

        'menu_icon' => 'dashicons-groups',

        'supports' => array( 'title','editor')

        )

    );

Lỗi này xuất phát từ đâu và tôi phải sửa thế nào?

 

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 20 Tháng 8, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn sử dụng sai cú pháp của 'post-type' và 'post-status'. Hãy thay gạch ngang bằng gạch chân như này

'post_type' => 'testimonials',

'post_status' => 'publish',

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...