Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tùy chỉnh post URL

0 phiếu
level-1 đã hỏi 20 Tháng 8, 2015 bởi Khách

Làm thế nào để rewrite lại url của một custom post type?

Ví dụ tôi có 1 custom post type là "News" với URL của trang News này là: http://example.com/media/news. Nhưng khi tôi click vào 1 post ở trang News thì URL của post lại là http://example.com/news/ten-post. Giờ muốn viết lại URL của post thành http://example.com/media/news/ten-post thì làm thế nào?

Dưới đây là code tôi sử dụng để tạo custom post type.

function news_custom_post() {

 

    $labels = array(

 

        'name'               => _x( 'News', 'post type general name' ),

 

        'singular_name'      => _x( 'News', 'post type singular name' ),

 

        'add_new'            => _x( 'Add new', 'news' ),

 

        'add_new_item'       => __( 'Add new news' ),

 

        'edit_item'          => __( 'Edit news' ),

 

        'new_item'           => __( 'New news' ),

 

        'all_items'          => __( 'All news' ),

 

        'view_item'          => __( 'View news' ),

 

        'search_items'       => __( 'Search news' ),

 

        'not_found'          => __( 'No news found' ),

 

        'not_found_in_trash' => __( 'No news found in the Trash' ),

 

        'parent_item_colon'  => '',

 

        'menu_name'          => 'News'

 

    );

 

    $args = array(

 

        'labels'        => $labels,

 

        'description'   => 'Holds our media news data',

 

        'public'        => true,

 

        'menu_position' => 6,

 

        'supports'      => array( 'title', 'editor', 'page-attributes', 'thumbnail'),

 

        'has_archive'   => true

 

    );

 

    register_post_type( 'news', $args );

 

}

 

add_action( 'init', 'news_custom_post' );

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 20 Tháng 8, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể đặt rewrite và slug như thế này

$args = array(

    'rewrite' => array( 'slug' => 'media/news' )

    // other args...

);

Chuyên mục HOT

...