Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Sắp xếp taxonomy của một Custom Post Type

0 phiếu
level-1 đã hỏi 3 Tháng 8, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để sắp xếp taxonomy của một Custom Post Type theo thứ tự tăng dần?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-10 level-power đã trả lời 3 Tháng 8, 2015 bởi linhdd Chuyên gia (17,360 điểm)

Bạn có thể tham khảo cách sau để làm được điều đó

<?php

$categories = get_terms('taxonomy_name', 'orderby=count&order=DESC&hide_empty=1');

foreach( $categories as $category ):

?>

  <h1><?php echo $category->name;?></h1>

<?php

$posts = get_posts(array(

  'post_type' => 'custom_post_type',

  'taxonomy' => $category->taxonomy,

  'term' => $category->slug,

  'nopaging' => true,

));

foreach($posts as $post):

setup_postdata($post);

?>

<div id="post-<?php the_ID(); ?>" <?php post_class(); ?>>

  <div class="entry-content">

    <?php the_content(); ?>

   </div><!-- .entry-content -->

</div><!-- #post-## -->

<?php endforeach; ?>

<?php endforeach; ?>

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...