Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Custome Post type not registered

0 phiếu
level-1 đã hỏi 30 Tháng 7, 2015 bởi haitran Mới vào nghề (120 điểm)
sửa nội dung 30 Tháng 7, 2015 bởi hungdq1708

Mình mua 1 theme trong đó có khai báo post type "property" rồi. Nhưng khi dùng plugin chẳng hạn Automatic Post tagged thì báo là post type "property" chưa registerred. Check  if ( post_type_exists( ‘property’ ) ) { echo ’.....’; } thì đúng là chưa đăng ký.

Vậy làm thế nào để register cho post type này?

#666666</a>; font-family:helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">Đoạn code từ theme đã đăng ký như sau:

if( !function_exists( 'create_property_post_type' ) ){
    function create_property_post_type(){

      $labels = array(
            'name' => __( 'Properties','framework'),
            'singular_name' => __( 'Property','framework' ),
            'add_new' => __('Add New','framework'),
            'add_new_item' => __('Add New Property','framework'),
            'edit_item' => __('Edit Property','framework'),
            'new_item' => __('New Property','framework'),
            'view_item' => __('View Property','framework'),
            'search_items' => __('Search Property','framework'),
            'not_found' =>  __('No Property found','framework'),
            'not_found_in_trash' => __('No Property found in Trash','framework'),
            'parent_item_colon' => ''
          );

      $args = array(
            'labels' => $labels,
            'public' => true,
            'publicly_queryable' => true,
            'show_ui' => true,
            'query_var' => true,
            'has_archive' => true,
            'capability_type' => 'post',
            'hierarchical' => true,
            'menu_icon' => 'dashicons-building',
            'menu_position' => 5,
            'supports' => array('title','editor','thumbnail','revisions','author','page-attributes','excerpt'),
            'rewrite' => array( 'slug' => __('property', 'framework') )
      );

      register_post_type('property',$args);

    }
}
add_action('init', 'create_property_post_type');

Cảm ơn rất nhiều cho bất kỳ lời khuyên nào.

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-5 đã trả lời 1 Tháng 8, 2015 bởi Dương Tử Giang Có hiểu biết (3,190 điểm)

Nếu như ở trong wp admin mà bạn vẫn thấy post type 'property' thì có nghĩa là plugin Automatic Post tagged thực hiện action check post type có độ ưu tiên trước khi đăng ký plugin, bạn thử để hàm post_type_exists trong action init và thêm 9999 phía sau xem kết quả post type có tồn tại hay ko? 

level-1 đã bình luận 2 Tháng 8, 2015 bởi haitran Mới vào nghề (120 điểm)
Tks much.

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...