Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tại sao lỗi Internal Server Error?

0 phiếu
level-3 đã hỏi 13 Tháng 7, 2015 bởi Người Vô Cảm Có hiểu biết (1,020 điểm)

Không hiểu tại sao lâu lâu web lại bị lỗi kiểu này:

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at admin@main-hosting.eu to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

 

Xin trợ giúp. thanks!

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-9 đã trả lời 13 Tháng 7, 2015 bởi phuthinhbkdn Chuyên gia (13,520 điểm)

1. Bạn thử kiểm tra file .htaccess  xem 

Thử đổi tên của file .htaccess thành .htaccess_old 

Sau đó vào  Settings > Permalinks, xong lưu lại

Kiểm tra lại site thử còn bị lỗi không

2. Tăng bộ nhớ của php memory

Có thể làm như sau :

  • Tạo file  php.ini
  • Gỡ đoạn code này: memory=64MB
  • Lưu file
  • Upload vào thư mục /wp-admin/  dùng FTP

3. Thử deactive tất cả các plugin xong kiểm tra lại

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...