Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Update database không nhận giá trị description

+1 phiếu
level-1 đã hỏi 13 Tháng 5, 2015 bởi Khách
 1. function update_c( $id_update, $name, $description) {
 2.         global $wpdb;
 3.                 $result= $wpdb->update('csn_c', 
 4.                         array(  'name' => $name,
 5.                                 'description' => $description),
 6.                         array('id' => $id_update),
 7.                         array(
 8.                                 '%s',
 9.                                 '%s'
 10.                                 ),
 11.                         array('%d')
 12.                 );
 13.                 return $result;
 14.     }    

Em viết function update nhưng khi truyền giá trị vào nó chỉ update mỗi name còn description không nhận giá trị. :(

Giúp em với

Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

+1 phiếu
level-12 level-power đã trả lời 13 Tháng 5, 2015 bởi hà đoàn ngọc Chuyên gia (21,580 điểm) TOP VOTED
Bạn có chắc là cột "description" trong database đúng tên là "description" không? Có thể là tên cột chưa chuẩn

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...