Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Gửi email thông báo khi có đơn đặt hàng sử dụng phiếu giảm giá

0 phiếu
level-1 đã hỏi 6 Tháng 4, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để gửi email thông báo khi có đơn đặt hàng sử dụng phiếu giảm giá, tôi đang sử dụng woocommerce?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-11 level-power đã trả lời 6 Tháng 4, 2015 bởi tamnt Chuyên gia (20,400 điểm)

Để gửi email thông báo khi có đơn đặt hàng sử dụng phiếu giảm giá, bạn có thể thêm đoạn code sau vào file functions.php: 

<?php

/**

* WooCommerce Extra Feature

* --------------------------

*

* Send an email each time an order with coupon(s) is completed

* The email contains coupon(s) used during checkout process

*

*/

function woo_email_order_coupons( $order_id ) {

$order = new WC_Order( $order_id );

if( $order->get_used_coupons() ) {

$to = 'youremail@yourcompany.com';

$subject = 'New Order Completed';

$headers = 'From: My Name <youremail@yourcompany.com>' . "\r\n";

$message = 'A new order has been completed.\n';

$message .= 'Order ID: '.$order_id.'\n';

$message .= 'Coupons used:\n';

foreach( $order->get_used_coupons() as $coupon) {

$message .= $coupon.'\n';

}

@wp_mail( $to, $subject, $message, $headers );

}

}

add_action( 'woocommerce_thankyou', 'woo_email_order_coupons' );

Đoạn code này sẽ gửi qua email danh sách các phiếu giảm giá được sử dụng trong một đơn đặt hàng. Bạn có thể tùy chỉnh địa chỉ email của mình ở biến “$to”, và sử dụng "$message" để tùy biến tin nhắn. 

...