Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Làm thế nào để Vô hiệu hoá Automatic formatting trong WordPress post?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 16 Tháng 3, 2015 bởi Khách
Làm thế nào để Vô hiệu hoá Automatic formatting trong WordPress post?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 16 Tháng 3, 2015 bởi tuanit

Để vô hiệu hoá Automatic formatting trong WordPress post, bạn có thể thử dùng code sau trong file functions.php  nhé:

function my_formatter($content) {

$new_content = '';

$pattern_full = '{(\[raw\].*?\[/raw\])}is';

$pattern_contents = '{\[raw\](.*?)\[/raw\]}is';

$pieces = preg_split($pattern_full, $content, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE);

foreach ($pieces as $piece) {

if (preg_match($pattern_contents, $piece, $matches)) {

$new_content .= $matches[1];

} else {

$new_content .= wptexturize(wpautop($piece));

}

}

return $new_content;

}

remove_filter('the_content', 'wpautop');

remove_filter('the_content', 'wptexturize');

add_filter('the_content', 'my_formatter', 99);

...