Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị đầy đủ feedburner count như thế nào?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 bởi Khách
Hiển thị đầy đủ feedburner count như thế nào?
Hỏi bạn bè:

2 Câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Khách
sửa nội dung 13 Tháng 3, 2015 bởi lampd

Hiển thị đầy đủ feedburner count, bạn check code sau xem sao.

<?php

$fburl=”https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=YourURL“;

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $fburl);

$stored = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

$grid = new SimpleXMLElement($stored);

$rsscount = $grid->feed->entry['circulation'];

echo $rsscount;

?>

0 phiếu
level-1 đã trả lời 9 Tháng 6, 2015 bởi Khách

Hiển thị đầy đủ feedburner count bạn thử thêm code này vào functions.php xem:

function feed_subscribers(){

        $feed_url = 'http://feeds.feedburner.com/yourname';

        $count = get_transient('feed_count');

        if ($count != false) return $count;

        $count = 0;

        $data  = wp_remote_get('http://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri='.$feed_url.'');

   if (is_wp_error($data)) {

        return 'error';

   }else{

        $body = wp_remote_retrieve_body($data);

        $xml = new SimpleXMLElement($body);

        $status = $xml->attributes();

                                

        if ($status == 'ok') {

                $count = $xml->feed->entry->attributes()->circulation;

        } else {

                $count = 300; // fallback number

        }

   }

        set_transient('feed_count', $count, 60*60*24); // 24 hour cache

        echo $count;

}

Chuyên mục HOT

Câu hỏi từ mạng lưới

...