Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Hiển thị lượng người đọc RSS Feedburner trung bình như thế nào

0 phiếu
level-1 đã hỏi 13 Tháng 3, 2015 bởi Khách
Hiển thị lượng người đọc RSS Feedburner trung bình mỗi tuần như thế nào?
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 13 Tháng 3, 2015 bởi Khách

Để hiển thị số lượng người đọc RSS Feedburner trung bình mỗi tuần, bạn hãy thử thêm đoạn code sau vào filde functions.php:
 

function get_average_readers($feed_id,$interval = 7){
    $today = date('Y-m-d', strtotime("now"));
    $ago = date('Y-m-d', strtotime("-".$interval." days"));
    $feed_url="https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=".$feed_id."&dates=".$ago.",".$today;
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $feed_url);
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
    $xml = new SimpleXMLElement($data);
    $fb = $xml->feed->entry['circulation'];

    $nb = 0;
    foreach($xml->feed->children() as $circ){
        $nb += $circ['circulation'];
    }
       return round($nb/$interval);
}
 

Sau đó, bạn có thể gọi nó ở trong theme của bạn:

<?php
$nb = get_average_readers('catswhocode');
echo "I have ".$nb." RSS readers";
?>

Chuyên mục HOT

...